Inžinierske súťaže


LEC (Local Engineering Competition)

BEC (BEST Engineering Competition) je inžinierska súťaž organizovaná BEST-om pre študentov technických vysokých škôl. Tá začína lokálnymi kolami v jednotlivých skupinách členských krajín (LEC), pokračuje regionálnymi kolami (pre Slovákov je to ceBEC – central BEC, na ktorom sa zúčastnia víťazi lokálnych kôl z Česka, Slovenska, Maďarska, Rakúska, Slovinska a Rumunska) a nakoniec vyvrcholí celoeurópskym kolom (EBEC – European BEC). Inžinierska súťaž vznikla v Kanade, kde má dlhoročnú tradíciu. Účasť na nej predstavuje prestíž a dáva študentom možnosť predviesť svoj talent, inovatívnosť a kreativitu. Podporuje komunikatívnosť a vynaliezavosť študentov, rozvíja ich schopnosti v plánovaní a navrhovaní. Študenti súťažia v kategóriách Team Design a Case Study. Súťaž tiež predstavuje prepojenie medzi študentmi, univerzitou a firmami. Aj bratislavské lokálne kolo, LEC, je podporované univerzitou, pretože súťaž umožňuje jej študentom využiť nadobudnuté poznatky v praxi, dáva im možnosť sebarealizácie a môže si takto overiť úroveň pripravenosti svojich študentov na praktický život. Firmám zase ponúka možnosť prezentovať svoju činnosť budúcim inžinierom, stretnúť sa s nimi, priestor na komunikáciu a možnú budúcu spoluprácu.

LMC (Local Mechatronic Competition)

Súťaž LMC, ktorá je organizovaná už druhý rok, má tradíciu z predchádzajúceho ročníka a dvoch ročníkov študentskej súťaže LEC - Local engeneering competition organizovanej BEST-om, zameranej na Team Design. Tímy zložené zo 4 študentov aplikovaním základných inžinierskych postupov pracovali na vyriešení úlohy, ktorá pozostávala z návrhu prototypu. Študenti využívali iba materiál, ktorý mali k dispozícii počas súťaže. Súťaž pozostávala z viacerých častí, ako napríklad z návrhu,zostrojenia,naprogramovania a prezentácie funkčného prototypu. Hodnotiaca komisia posudzovala prácu z viacerých aspektov .Najväčšiu váhu malo technické zhotovenie a funkčnosť. Ďalšími hľadiskami hodnotenia boli dizajn, tímová práca, novátorský inžiniersky prístup, forma prezentácie a podobne. Obdobnú formu kritérií pri hodnotení bude mať aj tohtoročná súťaž LMC.